اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،آقای کامران ذکایی، دانشکده شیمی