اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،آقای عباس کلاته سیفری، دانشکده فیزیک