اطلاعیه دفاع از پایان نامه دکتری،خانم نفیسه ناصری شمس، دانشکده ریاضی