اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،خانم سعیده نامجو، دانشکده ریاضی