اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،خانم فاطمه زارعی، دانشکده شیمی