اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،خانم زهرا فرخی، دانشکده فیزیک