اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدامین باقدرت، دانشکده فیزیک