اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،خانم زینب پارسایی، دانشکده فیزیک