اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،خانم پریچهر حلاج یزدی، دانشکده شیمی