اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،آقای مهزیار لرکی، دانشکده شیمی