اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،آقای داود رضاپورنیری، دانشکده شیمی