اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،خانم کیانا شهباز خانی، دانشکده شیمی