اﻃﻼﻋﯿﻪ درﺧﺼﻮص ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻘﻄﻊ ۱۴۰۰-۱۴۰۱ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ