بخشنامه مصادیق پوشش در محیط دانشگاه

با توجه به سوالات مکرر بعضی از عزیزان، بویژه دانشجویان ورودی جدید، مبنی بر آشنایی با نوع پوشش در محیط دانشگاهی، بدین وسیله و بر اساس بخشنامه شماره ۹۳۸۱۳/و مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برخی مصادیق پوشش نامناسب حضورتان اعلام می گردد."

 

بخشنامه مصادیق پوشش در محیط دانشگاه