اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،آقای میثم صادقی، دانشکده فیزیک