بهره برداری از سالن دکتر طاهری همزمان با دید و بازدید نوروزی کارکنان

سالن دکتر طاهری با هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال بازسازی شد و به بروزترین امکانات صوت و تصویر مجهز گردید. بازسازی این سالن با حمایت کامل ریاست محترم دانشگاه و در اوایل سال قبل آغاز و در مراسم دید و بازدید نوروزی مورد بهره برداری قرار گرفت.