پیام رئیس دانشگاه به مناسبت گرامیداشت مقام استاد و روز معلم