بازدید اساتید دانشگاه صنعتی شیراز از پردیس در حال ساخت صدرا