حضور مسئولان دانشگاه ملی عمان در دانشگاه صنعتی شیراز

حضور مسئولان دانشگاه ملی عمان در دانشگاه صنعتی شیراز

به منظور بررسی بیشتر نحوه تعاملات وهکماری های علمی و بین المللی، هیاتی از دانشگاه ملی عمان در دانشگاه صنعتی شیراز حضور یافت. این هیات ضمن شرکت در جلسه ای با حضور هیات رئیسه و برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز، از آزمایشگاه ها و مراکز رشد و فناوری و نوآوری بازدید بعمل آورد/