اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،المیرا کیومرثیان، دانشکده شیمی