اولین دوره مهارت افزایی دانشجویان (کهاد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات، کهاد مهندسی صنایع و کهاد مهندسی برق)