اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد طیبه غلامی دانشکده فیزیک