اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شیما فرقانی دانشکده شیمی