اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،خانم فاطمه جوکار، دانشکده فیزیک