اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،آقای علی دشتی، دانشکده شیمی