اطلاعیه شماره یک در خصوص پذیرش دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱