برگزاری مراسم فصل رویش با حضور دانشجویان نو‌ورود و مسئولین دانشگاه