اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،خانم شیما فرقانی، دانشکده شیمی