بیست و نهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

دانشگاه صنعتی شیراز با یاری پروردگار متعال، بیست و نهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پانزدهمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران را با هماهنگی انجمن اپتیک و فوتونیک ایران در تاریخ ۱۱-۱۳ بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد کرد. کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به ابتکار انجمن اپتیک و فوتونیک ایران و با همکاری بیش از دویست و پنجاه موسسه صنعتی، دانشگاهی و مجامع علمی و تحقیقاتی داخل کشور به صورت سالانه در محل دانشگاه های ایران برگزار می‌شود. هر ساله صدها نفراز محققان، متخصصان و صاحبنظران در زمینه‌های اپتیک، فوتونیک و لیزر مقاله‌های پژوهشی خود را در این کنفرانس ارائه می‌نمایند. آشنایی متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز پژوهشی و صنعتی کشور با فعالیت یکدیگر، مبادله اطلاعات و ایجاد ارتباط بین صنعتگران و پژوهشگران، آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه های گوناگون اپتیک و فوتونیک در کشور و تشکیل میزگردهای تخصصی از اهداف این کنفرانس است.

سایت کنفرانس:www.icop.ir