حضور معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان و رئیس صندوق رفاه دانشجویان در دانشگاه صنعتی شیراز

حضور معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان و رئیس صندوق رفاه دانشجویان در دانشگاه صنعتی شیراز و بازدید از پردیس صدرا