اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،خانم نجمه قحطان، دانشکده شیمی