اطلاعیه ثبت نام داوطلبان عضویت در شورای صنفی دانشجویان