برگزاری مسابقه آشپزی با موضوع دستپخت در خوابگاه دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز