۴ استاد دانشگاه صنعتی شیراز در شمار یک درصد دانشمندان برتر جهان

بنا به گزارش پایگاه استنادی جهان اسلام، ISC،  چهار تن از اساتید دانشگاه صنعتی شیراز در زمره یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند

طبق گزارش مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) که مبتنی بر آخرین نتایج رتبه‌بندی (Essential Science Indicators‏) ESI در سال ۲۰۲۲ است، ۸۴۰ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در زﻣﺮه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﯾﮏ درﺻﺪ برتر دﻧﯿﺎ WOS-ESI قرار گرفتند.

بر اساس گزارش مذکور آقایان دکتر طاهر نیکنام، دکتر جمشید آقایی و دکتر عبداله کاوسی فرد، اعضای محترم هیات علمی دانشکده برق در حوزه موضوعی مهندسی و آقای دکتر محمد حسین حیدری عضو محترم هیات علمی دانشکده ریاضی در حوزه موضوعی ریاضیات از دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان پژوهشگران برتر ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا برگزیده شدند.

شایان ذکر است که فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر، بر اساس ﮔﺰﺍﺭشی ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﭘﺮ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺩﺭ ۲۲ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻋﻠﻢ (ESIﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻼﺭﯾﻮﯾﺖ ﺁﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ (WOSﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ۱۰ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در واقع ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺳﭙﺲ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﺪﻭﺩ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﯼ ESI ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﭘﺮ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی شیراز، این موفقیت و افتخار آفرینی بزرگ را به جناب آقایان دکتر نیکنام، دکتر آقایی، دکتر کاوسی فرد و دکتر حیدری و همچنین خانواده‌ی دانشگاه صنعتی شیراز تبریک عرض نموده، تندرستی، بهروزی و شادکامی این عزیزان را از درگاه خداوند متعال آرزومند است.