انتصاب دکتر مرتضی کاظمی بعنوان رئیس دانشکده مهندسی صنایع

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر مرتضی کاظمی به عنوان ریاست دانشکده مهندسی صنایع منصوب شد.

دربخشی از حکم رئیس دانشگاه آ»ده است: "به موجب این ابلاغ و به استناد بند هـ ۱۰ ماده ۴ آئین نامه مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از تاریخ ۱۴۰۱/۹/۸ به مدت دو سال به عنوان رئیس دانشکده مهندسی صنایع منصوب می گردید"

پیش از این ریاست دانشکده مذکور به عهده دکتر اقتصادی فر بود که رئیس دانشگاه طی حکمی جداگانه از خدمات ایشان نیز تقدیربعمل آورده است.