اطلاعیه برگزاری دوره‌های کاربردی زبان انگلیسی در دانشگاه صنعتی شیراز