اطلاعیه شماره ۲ برگزاری آزمون بسندگی زبان دانشگاه صنعتی شیراز