اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،مهیار شعبانی، دانشکده شیمی