حضور مسئولین شرکت گاز استان فارس در دانشگاه صنعتی شیراز

حضور مسئولین شرکت گاز استان فارس در دانشگاه صنعتی شیراز

به منظور بررسی راهکارهای همکاری های علمی و پژوهشی فیمابین دانشگاه و شرکت گاز استان فارس، مسئولین شزکت گاز استان در دانشگاه حضور یافتند، نشست با هیات رئیسه، بازدید از برخی از آزمایشگاه های دانشگاه ، باز دید از مرکز نوآوری و فناوری و باز از مراکز رشد از دیگر برنامه های این نشست بود