اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،آقای امید رضایی علی آباد دانشکده فیزیک