اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،زهرا علیدوست، دانشکده شیمی