اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،آقای میلاد سلیمانی، دانشکده فیزیک