حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر زلفی گل که به منظور شرکت در اجلاس روسای دانشگاه های کشور در شیراز بسر میبرد، جهت شرکت در آئین امضای "توافق نامه انجام خدمات علمی و پژوهشی در حوزه فرآوری و تصفیه خانه پساب شهرکها و نواحی صنعتی استا ن فارس" فیمابین دانشگاه صنعتی شیرازو شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس در این دانشگاه حضور یافت.

وزیر عتف در بدو ورود به دانشگاه صنعتی شیراز مورد استقبال جمعی از دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی قرار گرفت و پس از قرائت فاتحه بر آرامگاه شهید گمنام از نقاط مختلف دانشگاه از جمله خوابگاه دختران و آزمایشگاه های دانشکده شیمی و مهندسی شیمی بازدید کرد و به سئوالات دانشجویان پاسخ گفت.