اطلاعیه دفاع از پایان نامه دکتری،خانم سارا میرزایی، دانشکده مهندسی کامپیوتر