آئین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز

آئین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه صنعتتی شیراز در تیرماه ۱۴۰۲ با حضور دانشجویان، خانواده های آنان و جمعی از مسئولین دانشگاه و دانشکده ها برگزار شد.

گزارش تصویری