اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، یاسین حسینی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات