اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، سعید زارعی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات