اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، محمدامین عباسی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات