اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، امید رجایی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات