اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، سمانه زارع دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات